Grudzień

17 grudnia 2009 - Ostatnim akcentem projektu Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki było spotkanie motywacyjno integracyjne dla beneficjentów projektu. Uczestniczyły  w nim osoby, które objęte były wsparciem projektowym, na czas tego spotkania została zapewniona również opieka nad dziećmi beneficjentów.
Celem spotkania, które odbywało się w przededniu Świąt Bożego Narodzenia było podsumowanie działań projektowych oraz podziękowanie beneficjentom za udział w projekcie a także zachęcenie ich do podtrzymywania relacji, które nawiązali przez czas trwania projektu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Dobroć jest czymś bardzo prostym: być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego siebie” (Dag Hammarskjold)

W dniu 15 grudnia 2009  ostatni raz spotkaliśmy się w gronie wolontariuszy, był to czas podsumowań i pożegnań oraz nadziei na to, że wolontariusze zechcą nadal służyć pomocą tym, którym pomagali w tym roku. 11 dziewcząt objęło pomocą w roku 2009 kilku podopiecznych odwiedzając ich regularnie . Było to niezwykle cenne doświadczenie nie tylko dla nich, ale także dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Można zarazić pasją pomagania i przynosi to owoce i radość tym, którzy podejmują się tego trudu.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 9 grudnia 2009 w budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół odbyła się konferencja podsumowująca działania projektowe. Zostali zaproszeni na nią:
- Starosta Powiatu Mieleckiego Pan Andrzej Chrabąszcz
- Burmistrz Radomyśla Wielkiego Pan Józef Rybiński oraz jego zastępca Pan Stanisław Lonczak
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu w zastępstwie którego przybył zastępca Dyrektora PUP Pan Zbigniew Szypuła
- przedstawiciele władz samorządowych -  radni i sołtysi
- dyrektorzy szkół i nauczyciele
- Księża Proboszczowie
- przedstawiciele innych Ośrodków Pomocy Społecznej
- przedstawiciele  Policji
- przedstawiciele instytucji zajmujących się pomaganiem.
Liczne grono obecnych mogło wysłuchać wystąpień Pana Starosty i Pana Burmistrza oraz prelegentów którzy zachcieli zabrać głos:
- Przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji  w Mielcu –Pana Podkomisarza Grzegorza Bajdę,
- Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu – Pana Zbigniewa Szypułę
- przedstawiciela organizacji pozarządowych z terenu Radomyśla Wielkiego – Pana Andrzeja Ziobronia
oraz koordynatora projektu, którzy przybliżył działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji projektu systemowego.
Wszyscy prelegenci poruszali zagadnienia ściśle powiązane z realizacją projektu systemowego, ponieważ dotyczyły one: współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z Powiatowym Urzędem Pracy, problemu przemocy domowej (w r.2009 w ramach projektu stworzona została grupa wsparcia dla osób dotkniętych takim problemem), współpracy między organizacjami pozarządowymi a Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zwłaszcza w kwestii aktywizowania ludzi młodych (w ramach projektu działał Klub Wolontariusza, który współpracował także z jednym ze stowarzyszeń z terenu gminy Radomyśl Wielki.
Celem konferencji było przede wszystkim  przedstawienie szerokiemu gronu działań projektowych, ale także zachęcenie do współpracy, gdyż tylko działając wspólnymi siłami można skutecznie pomagać. Uczestnicy konferencji mieli także okazję zobaczyć krótki występ wolontariuszek, które uczestniczyły w realizacji projektu, a które dzieliły się swoimi wolontariackimi doświadczeniami.

       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 7 i 11 grudnia odbywały się ostatnie zajęcia dla osób uczestniczących w asyście rodzinnej- trening komunikacyjny i grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych. Państwo uczestniczący w warsztatach i zajęciach mieli okazję nabywać umiejętności, które mogą im pomóc w relacjach z najbliższymi, ale także  w lepszym funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz na rynku pracy.
Listopad

W dniu 30 listopada odbyło się spotkanie promocyjne dla działaczy samorządowych, celem tego spotkania było dokonanie pierwszych podsumowań dobiegającego końca drugiego roku działań projektowych. Koordynator projektu przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą działań projektowych, natomiast Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej udzielił wyjaśnień w kwestiach, które wzbudziły zainteresowanie, zwłaszcza z nową forma pomocy jaką są działania asystentów rodzinnych.


Październik

23-24 października – członkowie Klubu Wolontariusza z Dąbrówki Wisłockiej wraz z opiekunami wyjechali do Krakowa na spotkanie z wolontariuszami Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” . W czasie tego spotkania zapoznali się z charakterem pracy w dużym mieście, oraz z różnorodnością podejmowanych zadań. Oprócz spotkania wolontariuszki były w teatrze „Groteska” na inscenizacji Balladyny, miały także możliwość zwiedzania Kopalni Soli w Wieliczce.

W dniach 16,17,18 października 2009 beneficjenci projektu systemowego objęci wsparciem w ramach asysty rodzinnej uczestniczyli w warsztatach dla rodziców przeprowadzonych w Zakopanem. W tym samym czasie starsze dzieci uczestników brały udział w zajęciach terapeutyczno-integracyjno-edukacyjnych prowadzonych przez pedagoga, zaś grupa najmłodszych dzieci pozostawała  pod opieką pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wrzesień

W ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki” w dniach 25-27.09.2009 odbyły się warsztaty wyjazdowe w Krynicy Zdroju. Uczestnikami warsztatów były beneficjentki wraz z dziećmi - ogółem 13 osób. Beneficjentki wzięły udział w zajęciach podsumowujących uczestnictwo w Grupie wsparcia. Dla dzieci przewidziane zostały zajęcia terapeutyczno-integracyjno-edukacyjne.

8 września - pierwszy dzień zajęć dla beneficjentek grupy wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i społecznych.

Sierpień

W tym miesiącu beneficjentki uczestniczące w grupie wsparcia odbyły trening komunikacyjny. Zajęcia odbywały się w budynku SOKOŁA.

Lipiec

27-31 lipca 2009r. członkowie Klubu Wolontariusza uczestniczyli w wyjazdowych zajęciach - grupowym wsparciu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych oraz treningu komunikacji i kompetencji społecznych.

16 lipca 2009r. w ramach działalności Klubu Wolontariusza funkcjonującego w Dąbrówce Wisłockiej odbyło się wspólne spotkanie wolontariuszy i ich podopiecznych. Była to okazja do integracji i lepszego poznania się wolontariuszy i osób, którym pomagają.

W dniach 02.07 oraz 07.07.2009 odbyły się ostatnie zajęcia obydwóch grup kursu pn. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”. Kurs ten ukończyło pomyślnie 20 osób. Uczestnicy nabyli m.in. takie umiejętności jak: poznanie prawnych aspektów sprzedaży, fakturowanie i dokumentowanie sprzedaży, profesjonalna obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej oraz komputera, obsługa programu magazynowego SUBIEKT.

         

Ostatnie zajęcia kursu "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej"

Każdy z uczestników kursów skorzystał z Indywidualnego Doradztwa Zawodowego- indywidualne konsultacje i rozmowy z doradcą zawodowym mające przede wszystkim na celu wybór właściwej ścieżki zawodowej. Natomiast udział w Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy miał na celu m.in. zdobycie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy, sporządzania odpowiednich dokumentów aplikacyjnych. Wszyscy beneficjenci otrzymają zaświadczenie o nabyciu nowych kwalifikacji zawodowych.


Maj

Dnia 27.05.2009r. odbyły się ostatnie zajęcia kursu pn „Podstawy obsługi komputera”. Kurs ten ukończyło pomyślnie 7 osób. Uczestnicy po zajęciach potrafią: opisać budowę i działanie komputera, wykonywać podstawowe czynności w środowisku MS Windows, przeprowadzać profilaktykę antywirusową komputera, wykorzystywać arkusz kalkulacyjny do przeprowadzania obliczeń, tworzyć proste prezentacje multimedialne, wykonywać prostą obróbkę zdęć, tworzyć proste galerie fotograficzne, bezpiecznie poruszać się po Internecie.

W dniu 26 maja bieżącego roku odbyło się spotkanie promocyjne dla działaczy samorządowych (uczestniczyli w nim m.in. Pan Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, radni gminy Radomyśl Wielki, sołtysi, 2 radnych powiatowych). W czasie tego spotkania  zostały przedstawione założenia projektu systemowego na rok 2009, oraz działania które są już w trakcie realizacji (prezentację przygotowali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, a przedłożył ją zebranym koordynator projektu), ponadto Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Bożena Zaskalska przedstawiła szeroką gamę działań Ośrodka Pomocy Społecznej, wśród których są m.in. nowatorskie działania projektowe, pozyskiwanie środków z innych źródeł, praca socjalna, przyznawanie różnego rodzaju świadczeń pieniężnych, świadczenie usług opiekuńczych.

       

20,22,27 maja 2009osoby objęte  asystą rodzinną uczestniczą w grupowym wsparciu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych. Zajęcia te są prowadzone w Gimnazjum w Radomyślu Wielki, przez Panią mgr Barbarę Kolisz. Mają one na celu pogłębienie wiedzy beneficjentek z zakresu działań wychowawczych, potrzeb emocjonalnych, kształtowania relacji z innymi, rozwiązywania konfliktów. W tym samym czasie są prowadzone zajęcia dla dzieci beneficjentek, najmłodsi członkowie rodzin mają okazję, aby spotkać się wspólnie, razem się bawić i uczyć. Mogą obejrzeć film, malować, rysować, wycinać.

       

       


W dniach 08-10.05.2009 odbędzie się wyjazd do Zakopanego w związku z realizacją projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W wyjeździe uczestniczyć będzie łącznie 30 osób. Podczas realizowania projektu  pod nazwą „Inspiracja - być bliżej siebie - uczyć się tworzyć zdrowe relacje, spędzać twórczo wolny czas bez alkoholu” organizowane będą treningi i warsztaty dla całych rodzin pozwalających na pogłębienie rodzinnych więzi.


Kwiecień

28.04.2009
Spotkanie z gimnazjalistami w Gimnazjum Publicznym w Radomyślu Wielkim. Na spotkaniu tym pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim przedstawili uczniom prezentację na temat idei wolontariatu.21-22.04.2009
Odbył się trening komunikacji społecznych, na którym beneficjenci nabyli umiejętności jak wyrażać swoje poglądy, otwarcie mówić o swoich uczuciach, jak radzić sobie ze stresem oraz jak nawiązać kontakty z innymi ludźmi.

       

  
15.04.2009
Rozpoczęcie kursu pn. "Podstawy obsługi komputera"; w tych zajęciach będzie brało udział 7 osób.

   

14.04.2009
Rozpoczęcie kursu pn. "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej". W tych zajęciach będzie brało udział 20 uczestników.

           
    
Wolontariusze z Dąbrówki Wisłockiej spotkali się 14 kwietnia z członkami Klubu Seniora "Jak w rodzince". To spotkanie miało charakter świąteczny. Będzie to także czas wspólnego dzielenia się tradycjami wielkanocnymi.Na spotkaniu tym dziewczyny z Klubu Wolontariusza przedstawiły krótkie skecze, które zostały bardzo ciepło przyjęte.

       
       

8.04.2009

W I E L K A N O C   2 0 0 9

Siły i mądrości płynącej z Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego oraz zdrowych i pogodnych, pełnych wiary,
nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych

ż y c z ą

Kierownik i Pracownicy GOPS w Radomyślu Wielkim

Marzec:

Dnia 12.03.2009r. w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wisłockiej odbyło się spotkanie z osobami chętnymi do udziału w Klubie Wolontariusza, mającego na celu niesienie pomocy potrzebującym.
Na spotkaniu obecni byli:
- pracownicy GOPS
- Koordynator Klubu Wolontariusza- Pani Danuta Kalita
- 14 osób chętnych do udziału w wolontariacie.

Tematem spotkania było wprowadzenie zainteresowanych osób w szczegółową tematykę działalności Klubu Wolontariusza.
Datę następnego spotkania ustalono na 19.03.2009r.Od 1 marca 2009r. naszych beneficjentów - 11 rodzin, wspiera 2 asystentów rodzinnych. Ich zadaniem jest pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów codziennego życia oraz wzmacnianie ich poczucia wartości. Asystenci pracują ze wszystkimi członkami rodziny. Pozostają w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi realizującymi projekt systemowy, co bardzo usprawnia pracę z rodziną.


Luty:

  • Trwa proces rekrutacji beneficjentów do projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”, po ogólnym spotkaniu pracownicy socjalni spotykają się indywidualnie z osobami, które przeszły pierwsze „sito kwalifikacyjne”.
  • Trwa sporządzanie kontraktów socjalnych oraz wywiadów środowiskowych.
  • Trwa także rekrutacja osób, które dotknięte przemocą domową chcą zmienić jakość swojego życia poprzez uczestnictwo w grupie wsparcia
  • 12 lutego - spotkanie dla osób  młodych zainteresowanych włączeniem się w działalność wolontariacką.


Styczeń:

  • W styczniu rozpoczęły się działania rekrutacyjne zmierzające do wyłonienia grupy beneficjentów ostatecznych projektu systemowego. Rekrutacja odbyła się poprzez dostarczenie ulotek i plakatów do wszystkich miejscowości z terenu gminy Radomyśl Wielki. OPS skorzystał także z uprzejmości Księzy Proboszczów, którzy informację o naborze odczytali z ambon. W dniu 23 stycznia odbyło spotkanie z kandydatami na beneficjentów ostatecznych. Po analizie ankiet pracownicy socjalni będę kontaktować ze wszystkimi osobami, w celu dalszej procedury rekrutacyjnej. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa jest do pobrania w zakładce „Ogłoszenia”.
 
 
Copyright 2008 © All Rights Reserved Piotr Florek

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego