Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, ogłasza nabór na 2 stanowiska pracownika socjalnego.


WYMAGANIA:

1. NIEZBĘDNE

• WYKSZTAŁCENIE: zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 64, poz.593 z późn. zm.) oraz ze zmiany ustawy o pomocy społecznej z dn. 16 lutego 2007 ( Dz.U z 2007 r. nr 48, poz.320) -przepisy na stronie internetowej www.sejm.gov.pl
• UMIEJĘTNOŚCI: obsługa komputera (pakiet Microsoft Office), umiejętność korzystania z zasobów Internetowych
• ZNAJOMOŚĆ przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej, zagadnień samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
• ZNAJOMOŚĆ procedur w zakresie pozyskiwania środków unijnych

2. DODATKOWE

• komunikatywność, kreatywność
• dyspozycyjność
• umiejętność w pracy w zespole
• umiejętność organizacji czasu pracy
• prawo jazdy kategorii B
• cierpliwość
• wyrozumiałość
• odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań


ZAKRES ZADAŃ:

• praca socjalna (w tym także praca bezpośrednio w środowisku zamieszkania klientów),
• udzielanie informacji i wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywanie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne do samodzielnego rozwiązywania problemów,
• sporządzanie wywiadów środowiskowych,
• sporządzanie kontraktów socjalnych i czuwanie nad przebiegiem ich realizacji,
• dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej,
• pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje,
• kompletowanie i prowadzenie dokumentów do Domów Pomocy Społecznej Hospicjów dla osób wymagających całodobowej opieki,
• inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,
• współpraca przy realizacji Programu Aktywności Lokalnej,
• mobilizowanie środowisk lokalnych do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia jednostek i rodzin oraz usamodzielniania, pobudzania społecznej aktywności i inspirowania działań samopomocowych


WYMAGANE DOKUMENTY:

• CV
• List motywacyjny
• Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
• Oświadczenie kandydata o niekaralności
• Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.; Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883)

Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2008 r.

Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 014 6819722

 
 
Copyright 2008 © All Rights Reserved Piotr Florek

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego