Od czerwca 2008 na terenie gminy Radomyśl Wielki realizowany jest projekt pod nazwą :”Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”. Celem projektu jest pomoc osobom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy GOPS realizujący projekt obejmują wsparciem tych naszych mieszkańców, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i jednocześnie są osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy.
Wśród działań projektowych zaplanowane są:

w I module szkoleniowym – poprawiającym zdolności w komunikowaniu się i poruszaniu na rynku pracy:
- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
- Indywidualne Doradztwo Zawodowe
- Trening Komunikacji i Kompetencji Społecznych
- Grupowe Wsparcie w Zakresie Podniesienia Kompetencji Życiowych
- Terapia psychologiczna

w II module szkoleniowym:
- kurs florystyczny,
- kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej,
- kurs opiekunki dla dzieci i osób starszych,
- kurs prawa jazdy kat. B
- kurs komputerowy


Oprócz wspomnianych wyżej modułów szkoleniowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął stosowanie innowacyjnej metody wsparcia jaką jest asysta rodzinna. Spotkania z asystentem rodzinnym pomagają w odbudowaniu więzi rodzinnych, wzbudzają wiarę w swoje możliwaści, motywują do podjęcia działań, które do tej pory wydawały się niemożliwe.

Grudzień:

5 grudnia - odbyło się spotkanie podsumowujące z beneficjentkami projektu, które uczestniczyły w działaniach projektowych od czerwca 2008 r. Stało się ono okazja do wymiany poglądów na temat realizowanego projektu oraz czasem wspólnego świętowania- jedna z Pań obchodziła swoje imieniny. Na spotkaniu była obecna pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Bożena Zaskalska- zachęcała ona uczestniczki do większej aktywności oraz do wzięcia odpowiedzialności za własne życie. Beneficjentki otrzymały także gadżety promocyjne. Nie brakło także wspólnych zdjęć.Listopad:

25.11 – w tym dniu został zakończony kurs pt. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”. W kursie trwającym 100 godzin brało udział 10 beneficjentek projektu systemowego. Panie zdobyły umiejętność obsługi kasy fiskalnej oraz programów sprzedażowych, a także sposobów kontaktu z klientem oraz umiejętność zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej i umiejętność gospodarowania budżetem domowym. Kurs poprowadziły panie: B.Pyzińska, B. Szędzioł oraz M. Przeworska. W trakcie kursu były przeprowadzane egzaminy potwierdzające zaliczenie danego modułu. Na zakończenie Panie otrzymały certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje.

• W dniu 27 listopada 2008r. odbyło się spotkanie promocyjne z działaczami samorządowymi. Na spotkaniu została przedstawiona prezentacja multimedialna na temat działań projektu systemowego. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały promocyjne.• W dniach 27-28 listopada odbyło się grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych. W tych warsztatach uczestniczyły wszystkie beneficjentki projektu systemowego tj. 20 osób. Spotkanie to poprowadzili pracownicy Stowarzyszenia „Nasza Gmina”- pedagog i psycholog. Warsztat miał na celu: rozwijanie potencjału życiowego beneficjentek oraz poprawę umiejętności skutecznego osiągania celów życiowych, podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych, lepsze radzenie sobie z dzieckiem, podniesienie jakości kontaktów emocjonalnych rodzic-dziecko. Na zakończenie kursu beneficjentki otrzymały książki i certyfikaty.

• W dalszym ciągu trwa wspieranie rodzin przez asystentów rodzinnych. Asystent odwiedza rodziny codziennie spędzając z nimi 2 godziny. Pomaga im w gospodarowaniu domem i budżetem, udziela dzieciom pomocy w odrabianiu lekcji, doskonali umiejętności wychowawcze rodziców itp. Towarzyszy rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów na co dzień. Po rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych i ograniczeniu dominujących trudności psychologicznych asystenci w kontaktach indywidualnych motywują i przygotowują podopiecznych do większej aktywności społecznej, uzupełnienia swoich kwalifikacji oraz podejmowania pracy zarobkowej.


Październik:

24 października zakończył się w mieleckiej Kanie kurs komputerowy, uczestniczyła w nim także jedna z naszych beneficjentek.Kurs miał na celu zdobycie umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz pozyskiwania informacji z Internetu i innych mediów.W trakcie jego trwania przeprowadzanie były egzaminy ECDL, poświadczające zdobyte kwalifikacje.Zakończenie kursów: florystycznego i opiekunki osób starszych i dzieci.

W tym miesiącu zakończyły się dwa moduły szkoleniowe prowadzone w ramach projektu systemowego:
- kurs florystyczny,
- kurs opiekunki osób starszych i dzieci.

Na kursie florystycznym 7 uczestniczek uczyło się układać bukiety, robić różne kompozycje kwiatowe, wiązanki ślubne i pogrzebowe co w przyszłości może im ułatwić zdobycie pracy w kwiaciarni. Kurs trwający 60 godzin zakończył się wtorek, 7 października. Na zakończenie została zorganizowana wystawa florystyczna pt. „Jesienne impresje” pod troskliwym okiem Pani Elżbiety Kosydar, która szkoliła panie w czasie trwania kursu, dając im praktyczne porady. Na tą wystawę- zorganizowaną w budynku „Sokoła” przybyli zaproszeni goście oraz wszyscy zainteresowani tematyką bukieciarstwa. Zwiedzający mogli podziwiać prace wykonane przez Uczestniczki kursu. Na zakończenie kursu Panie otrzymały książki i certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje. Ze zdobytymi kwalifikacjami każda uczestniczka będzie mogła szukać pracy jako florystka w kwiaciarni.W kursie opiekunki osób starszych i dzieci trwającym 90 godzin uczestniczyło 5 pań, które chciały pogłębić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu opieki nad dzieckiem i osobą starszą. Kurs poprowadziły Pani Bożena Wydro oraz Pani Bernadetta Cieśla. Uczestnictwo w kursie oraz jego pozytywne ukończenie zwiększa szanse Beneficjentek na znalezienie pracy w zawodzie opiekunki. Kurs zakończył się w piątek, 10 października, wtedy także odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń o pozytywnym ukończeniu kursu.

Rozpoczęcie kursu obsługi kasy fiskalnej.

13.10.
- w tym dniu został zainaugurowany kolejny moduł szkoleniowy w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki- rozpoczął się kurs obsługi kasy fiskalnej. Bierze w nim udział 10 beneficjentek naszego projektu. Panie będą uczyły się sposobów kontaktu z klientem, obsługi programów sprzedażowych, obsługi kasy fiskalnej. Wszystko po to, aby potem znaleźć pracę w zawodzie sprzedawca.

Asysta rodzinna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu systemowego rozpoczął realizację nowego sposobu wspierania rodzin z różnego rodzaju dysfunkcjami. Od 15 października do najbardziej potrzebujących wyruszą asystenci rodzinni, którzy będą udzielali tym rodzinom pomocy w zakresie uzgodnionych wspólnie z zainteresowanymi problemami i potrzebami. Asystent rodzinny pełni rolę „Anioła Stróża” takiej rodziny i czuwa (ale nie wyręcza!!!!!) nad nią, by mogła ona powrócić do prawidłowego pełnienia ról społecznych.


Wrzesień:

- we wrześniu rozpoczynają się kursy dokształcające m.in. sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej; opiekunka osób starszych i dzieci; florystyczny; komputerowy – który zaczął się w sierpniu, uczestniczy w nim 1 beneficjentka oraz kurs prawa jazdy którego podjęła się 1 osoba;

- a oto prace beneficjentek wykonane na kursie florystycznym:Sierpień:

- w dniach 13, 14 sierpnia 2008r. odbył się Trening Komunikacyjny i Kompetencji Społecznych w wymiarze 16 godzin szkoleniowych prowadzony przez Panią Monikę Krzysztofik. Na liście beneficjentów było 6 osób, które wyraziły zainteresowanie tym szkoleniem. Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę Wektor Consulting. Warsztat miał na celu dostarczenie uczestnikom umiejętności pozwalających na lepsze rozumienie siebie i innych, radzenie sobie z napięciami oraz lepsze określenie swoich celów a także udoskonalenie indywidualnych umiejętności w sferze komunikowania się i współpracy z innymi;

- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, Indywidualne Doradztwo Zawodowe oraz Trening Komunikacji i Kompetencji Społecznych zostały zakończone. Beneficjenci uczestniczący w tych szkoleniach (16 osób) otrzymali Certyfikaty.


Lipiec:

- w dniach 29 do 31 lipca odbędą się Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, przeprowadzą je Pani Monika Krzysztofik i Pan Grzegorz Durak, na liście beneficjentów jest 9 osób, które wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w tym module szkoleniowym, o szczegółach poinformujemy po zakończeniu modułu; - podpisujemy umowy szkoleniowe z podmiotami które realizować będą dla nas usługi- z firmą Wektor Consulting, która przeprowadzi Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, Indywidualne Doradztwo Zawodowe oraz Trening Komunikacji i Kompetencji społecznych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, oraz Ośrodkiem Kształcenia Kierowców „Krak”;

- kończymy urządzanie biura projektowego- niedługo koordynator i pracownik socjalny przeniosą się do nowej siedziby, będzie tam miejsce nie tylko do pracy biurowej, ale także do przyjmowania naszych beneficjentów;

- pracownicy socjalni wraz z koordynatorem merytorycznym spotykają się po raz kolejny z beneficjentami projektu systemowego, aby ustalić szczegóły ich udziału w projekcie.

Czerwiec:

- początek działań projektowych nad realizacją projektu systemowego pt..”Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”.Nadzor nad realizacją projektu sprawuje p. Bożena Zaskalska- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, koordynatorem merytorycznym projektu jest p. Anna Wdowiarz,współpracuje w realizacji projektu jako aspirant pracy socjalnej p. Anna Chmiel, oraz pozostali pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej;

- rekrutacja beneficjentów – pracownicy Ośrodka Pomocy społecznej rozmawiaja i zachęcaja mieszkańców gminy Radomyśl Wielki do zaangażowania się w działania projektowe, po to by mogli podnosić swoje kwalifikacje i szybciej znaleźć;
- spotkanie promocyjne z radnymi Rady Miejskiej Radomyśla Wielkiego oraz sołtysami sołectw gminy Radomyśl Wielki. Państwo Radni i Sołtysi zostali zapoznani z ideą promowania rozwoju kapitału ludzkiego, założeniami Unii Europejskiej w tej dziedzinie oraz działaniami projektowymi, którymi zostaną objęci mieszkancy gminy Radomyśl ( tu dołączyć trzeba prezentację mulimedialna pod tytułem”czas na aktywnośc w gminie Radomysl Wielki”- znajduje sie w tym folderze).Uczestnikom spotkania zostały wręczone materiały promocyjne.
 
 
Copyright 2008 © All Rights Reserved Piotr Florek

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego