Dodatek osłonowy stanowi wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz żywności.

 

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 600 zł dla 2-3 osobowego;
  • 850 zł dla 4-5 osobowego;
  • 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

 

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25%.

 

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

 

W przypadku wniosków o dodatek osłonowy złożonych do 31 stycznia 2022r. wypłata zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku w do końca stycznia 2022r., nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

 

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim oraz w formie elektronicznej.

 

Pliki do pobrania

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Rozporzadzenie w sprawie wzoru wniosku o wyplate dodatku oslonowego