Posiłek w szkole i w domu

Program "Posiłek w szkole i w domu" .

Gmina Radomyśl Wielki realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023, który został ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. (M.P. z 2018r. poz. 1007). Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.

 

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku.

 

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

 

  • Dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • Dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • Osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

 

Kryterium dochodowe w wysokości 150% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj:

 

  • Dla osoby w rodzinie – 900,00 zł
  • Dla osoby samotnie gospodarującej – 1 164,00 zł

 

W/w pomoc zostaje przyznana w drodze decyzji administracyjnej, po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej oraz po przeprowadzeniu wywiadów alimentacyjnych u osób zobowiązanych (zstępnych i wstępnych).