Usługi opiekuńcze

Dział Usług Opiekuńczych organizuje i zabezpiecza usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta i gminy Radomyśl Wielki zgodnie z ich potrzebami, poprzez świadczenie pomocy  w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, oraz specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.                         

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest na podstawie:

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Podstawą do otrzymania pomocy w formie usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Radomyślu Wielkim lub osób upoważnionych, przyznająca tę formę pomocy w oparciu o następujące dokumenty:

  • wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego; pomoc może być także udzielana  z urzędu;
  • zaświadczenie  lekarza rodzinnego potwierdzające konieczność objęcia pomocą w formie usług opiekuńczych
  • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę  w przypadku usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę  w przypadku usług specjalistycznych dla dzieci chorych na autyzm, ze wskazaniem wymaganej liczby godzin
  • orzeczenie grupy inwalidzkiej lub o stopniu niepełnosprawności, w przypadku jej posiadania;
  • rodzinny wywiad środowiskowy określający sytuację życiową i materialną danej osoby,  przeprowadzony przez pracownika socjalnego.