Dobry Start "300+"

Dobry Start 300+

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)

 

Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343)

 

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę:

https://empatia.mpips.gov.pl/

lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Gdzie, jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski mieszkańców miasta Dębicy o to świadczenie przyjmowane są w wersji tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia papierowo w:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 39-310 Radomyśl Wielki, Rynek 32, pokój nr 4-6

Wnioski przyjmowane są od 1 lipca  on-line – drogą elektroniczną,

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” –można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Emp@tia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak:

- Alior Bank SA,

- Bank Millennium SA,

- Bank Pekao SA,

- Bank Pocztowy SA,

- Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,

- Credit Agricole Bank Polska SA,

- Getin Noble Bank SA,

- ING Bank Śląski SA,

- mBank SA,

- Nest Bank S.A,

- PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo),

- SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

WNIOSKI można również wysłać za pomocą Poczty Polskiej (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 39-310 Radomyśl Wielki, Rynek 32

 

Wzór wniosku o świadczenie Dobry Start 300+

https://www.gov.pl/web/rodzina/i-wiadczenie-dobry-start-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego-data-zamieszczenia-07062018-r

 Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.