DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak informacji w języku migowym
 • Brak podwyższonego kontrastu
 • Zamieszczone załączniki nie są dostępne cyfrowo
 • Skany, obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty, lub go brakuje
 • Na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Mrozowski.
 • E-mail: k.mrozowski@gops.radomyslwielki.pl
 • Telefon: 146811421

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim
 • Adres: 39-310 Radomyśl Wielki, Rynek 32
 • E-mail: gops@gops.radomyslwielki.pl
 • Telefon: 146811422

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Dostępność wejścia do budynku

Dla klientów GOPS Radomyśl Wielki dostępne jest wejście od strony parkingu Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim. Przed budynkiem znajduje się jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jest również podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe z możliwością szerszego otwarcia. Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

II. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku na parterze  znajdują się biura GOPS-u oraz dość duży przedsionek prowadzący do klatki schodowej umożliwiającej przemieszczanie się za pomocą schodów na pierwsze i drugie piętro budynku, na którym znajdują się również pomieszczenia  Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.  Budynek nie jest wyposażony w windę pozwalającą na dostanie się na piętra.

Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby niepełnosprawnej. Schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych; natomiast na piętrach budynku, w którym znajdują się pomieszczenia GOPS Radomyśl Wielki znajdują się WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie obiektu jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Obsługa osób niesłyszących realizowana z pomocą osoby tłumacza języka migowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku, w którym znajdują się pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim. Warunkiem wejścia na teren GOPS Radomyśl Wielki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną  certyfikatu potwierdzającego  status psa asystującego i zaświadczenia  o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku GOPS Radpomyśl Wielki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca  oraz prowadzenia go na smyczy.