Stypendia szkolne

Stypendia i zasiłki losowe

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dorota Drąg

Parter, pok. 4, tel. 146865075

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie gminy:
 1. Uczniom szkół do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków, umożliwiających udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w tym także w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych
 3. Dzieciom młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom kolegiów do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł (art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.- tj. Dz. U z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z póżn. zm.)

Załączniki:

 • Osoby pracujące zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • Emeryci i renciści kserokopia odcinka renty/emerytury za miesiąc sierpień i ksero decyzji
 • Bezrobotni zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu
 • Osoby prowadzące działalności gospodarczą zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania
  • Jeśli są to zasady ogólne należy przedłożyć oświadczenie ile było dochodu netto za miesiąc poprzedzający składanie wniosku
  • Jeśli jest to ryczałt należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2012 oraz oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający składanie wniosku
 • Oświadczenie o wysokości  otrzymywanych alimentów potwierdzone przekazem pocztowym/ wyciągiem bankowym
 • Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej lub kserokopia decyzji lub oświadczenie
 • Nakaz płatniczy za 2013 rok lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego
 • W przypadku osiągania innych dochodów- dokumenty potwierdzające ich wysokość za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • Ostatni odcinek KRUS

STYPENDIUM SZKOLNE NIE PRZYSŁUGUJE:

 1. Uczniom klas zerowych
 2. Uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Radomyśl Wielki

       Na wnioskach podpisują się obydwoje rodzice.

Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim (II piętro, pokój nr 14) lub do pobrania >>TUTAJ<<