Przeciwdziałanie przemocy

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

W RODZINIE W GMINIE RADOMYŚL WIELKI

 

Wiadomość Specjalna !!!

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem nie pozostawaj biernym. Pozwól sobie pomóc, pomóż innym.

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
"NIEBIESKA LINIA"

801 12 00 02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CZYM JEST PRZEMOC W RODZINIE?

 
Przemoc to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowania wbrew Twojej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność,  w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne.
 

RODZAJE PRZEMOCY

 

 • fizyczna (gdy ktoś Cię popycha, bije, szarpie, kopie, dusi)
 • psychiczna (gdy ktoś Cię wyzywa, poniża, obraża, pozbawia kontaktu z bliskimi)
 • seksualna (gdy ktoś Cię zmusza do współżycia lub do zachowań seksualnych których nie akceptujesz)
 • ekonomiczna (gdy ktoś wydziela Ci pieniądze, zabiera je lub nie zaspokaja Twoich podstawowych potrzeb materialnych)

 

Jeśli zauważyłeś chociaż jeden z objawów przemocy- nie czekaj!  ZAREAGUJ!

  Przemoc jest przestępstwem! ZGŁOŚ PROBLEM NA POLICJĘ!

 

Musisz wiedzieć, że:

 • NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY

 

 • NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO BY POWIEDZIEĆ PRZEMOCY „NIE”

 

 • PIERWSZYM KROKIEM DO PRZERWANIA PRZEMOCY JEST PRZEŁAMANIE MILCZENIA

 

To nie Ty musisz wyprowadzać się z domu!

 

Osoba stosująca przemoc w rodzinie musi liczyć się z tym, że będzie musiała opuścić dom.

Masz prawo żądać aby Policja zapewniła Ci bezpieczeństwo, w szczególności poprzez izolację osoby stosującej przemoc.

Możesz żądać aby:

-osoba stosująca przemoc była zatrzymana przez Policję, gdy jej zachowanie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego,

-osoba stosująca przemoc nie kontaktowała się z Tobą,

-osoba stosująca przemoc  nie przebywała w określonych miejscach,

-sprawca opuścił lokal mieszkalny zajmowany  razem z Tobą.

Masz prawo żądać wszczęcia procedury Niebieskiej Karty przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty lub ochrony zdrowia.

 

MASZ PRAWO DO:

 

 • życia w rodzinie wolnej od przemocy,

 

 • ochrony prawnej Twojego życia, zdrowia, czci i dobrego imienia oraz do samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym,

 

 • żądania od organów władzy publicznej ochrony Ciebie oraz Twojego dziecka przed przemocą lub okrucieństwem, w tym ze strony osoby CI najbliższej.

 

 • złożenia ww sądzie wniosku o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z Tobą, nawet gdy nie zdecydowałeś się na zawiadomienie Policji.

 

 • złożenia do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie.

 

Masz problem? Skontaktuj się! POMOŻEMY CI!

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32, pok. 15, II piętro- Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się przemocą w rodzinie, w godzinach pracy GOPS (poniedziałek 8.00-16.00, wtorek- piątek 7.30-15.30) tel.14 686 50 77

 

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gorzyce, ul. 11-go listopada 12, Tel. 15 836 23 70

 

 • Punkt Interwencji Kryzysowej, Mielec, ul. Wyszyńskiego 16, Tel. 17 780 05 05

 

 • Poradnia Specjalistyczna Arka (prawnik, psycholog) Mielec, ul. Arczewskiego 2, Tel. 17 7730809

 

 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Tel. 801 12 00 02

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005  nr 180, poz. 1493) oraz na podstawie rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. z 2011 nr 209, poz. 1245) działa zespół interdyscyplinarny oraz grupy robocze.

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY TO ZESPÓŁ OSÓB DELEGOWANY ZE ŚRODOWISK PROFESJONALNYCH DO KOORDYNACJI ANALIZY I ROZWIĄZYWANIA LOKANYCH PROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE.

 

NATOMIAST GRUPY ROBOCZE POWOŁYWANE SĄ W CELU REALIZACJI DZIAŁAŃ POMOCOWYCH W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH WYSTĄPIENIA PRZEMOCY W RODZINIE.

 

 

Zgodnie z § 16. 1. rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"  w ramach procedury członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

  1)   udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

  2)   podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;

  3)   zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;

  4)   opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;

  5)   rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.

 

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie