Akty prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim świadczy pomoc na rzecz mieszkańców miasta w oparciu o następujące przepisy prawne:

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 163 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000182

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.2015 poz. 1058)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091271055

 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77 poz. 672 z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=

 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 42 poz. 409)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050420409

 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052171837

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14,  poz. 92, z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080140092

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081641027

 

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2009r. nr 205 poz. 1585 z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092051585

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 późn. zm.),

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941110535

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493

 

Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873

 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598  z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051891598

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 poz. 1143 z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031221143

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080690415

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210 poz. 1745)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052101745

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072011455