Świadczenie wychowawcze "500+"

 

INFORMACJA

wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+
na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 należy składać:

 

 • od 1 lutego 2021 r. – tylko drogą elektroniczną
  (za pośrednictwem portalu Emp@tia – empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną, oraz Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS).
 • od 1 kwietnia 2021 r.drogą papierową i drogą elektroniczną
  (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych GOPS Radomyśl Wielki).

Nowy okres zasiłkowy programu „Rodzina 500 plus” będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Termin ustalenia prawa do świadczenia 500+ oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku.

Wnioski złożone:

·         do 30 kwietnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.

·         od 1 maja do 31 maja 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.

·         od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.

·         od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r.

·         od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” – plik do pobrania
Załącznik do wniosku świadczenia wychowawczego „500+”  – plik do pobrania

Załączniki do wniosku w przypadku przebywania jednego z członków rodziny poza granicami kraju – https://rzeszow.uw.gov.pl/koordynacja/druki-do-pobrania/

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dostępne są informacje w jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+on-line:
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3

 Ze względu na panującą pandemię COVID-19 oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu zarażeniu zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Zapewni to również sprawne załatwienie sprawy.

 

Od 1 lipca 2019r. - zmiany w Programie Rodzina 500+    

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochód w rodzinie,

Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące dziecko.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ będą przyjmowane:

 • od 1 lipca 2019r. - tylko i wyłącznie drogą elektroniczną
 • od 1 sierpnia 2019r. – drogą tradycyjną – papierową (wniosek będzie można złożyć osobiście lub listownie przesyłając na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki                                                                                                                                    

z dopiskiem „wniosek 500+”

 

Aby uniknąć kolejki przy składaniu warto złożyć wniosek on-line za pomocą:

 • systemu teleinformatycznego na stronie:www.empatia.mrpips.gov.pl
 • PUE ZUS
 • ePUAP
 • bankowości elektronicznej

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca do dnia 30 września 2019r. prawo do świadczenia 500+ na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od 1 lipca 2019r. o ile prawo do  tego świadczenia w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane do 31 maja 2021r. Przyznawanie świadczenia wychowawczego nie wymaga decyzji. W przypadku podania we wniosku  adresu poczty elektronicznej, Ośrodek prześle informację o przyznaniu świadczenia na podany adres.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, Ośrodek odbierając wniosek powiadomi o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji  o przyznaniu świadczenia 500+ nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

 

Do 30 czerwca 2019r.

Informacja o programie Rodzina 500+

 

Gmina Radomyśl Wielki informuje, że dla mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki realizatorem Programu „Rodzina 500+” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.

11 lutego 2016r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która wchodzi w życie od dnia 01 kwietnia 2016r.
Ustawa zawarta w Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego 2016r. poz.195 określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Program Rodzina  500 + zakłada przyznanie nieopodatkowanej kwoty 500 zł miesięcznie na pierwsze i kolejne dziecko do ukończenia przez dziecko 18 lat.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, rodzic otrzyma świadczenie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 800 zł netto miesięcznie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwoty 1200 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie, po złożeniu wniosku i przedłożeniu dokumentów potwierdzających dochody.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, próg dochodowy nie będzie obowiązywał, rodzic otrzyma świadczenie po złożeniu wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim. Dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej, 500 zł nie będzie przysługiwać.

Pomoc wychowawczą otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

      WNIOSEK (wersja .doc)

      WNIOSEK (wersja .pdf)

 

lub uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32 w godzinach 7.30 do 15.30 od dnia 14.03.2016r.

 

Od 01.04.2016r. . można składać wnioski osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokojach 4, 5, 6 na parterze, lub wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

W przypadku, kiedy Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP może złożyć wniosek elektronicznie za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS lub banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną spełniające określone wymogi.

Wnioskodawcy, którzy obecnie korzystają ze świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie muszą doręczać dokumentów które są w posiadaniu tutejszego Ośrodka (m.in. dochodów i aktów urodzenia dziecka).

Z pomocą w wypełnianiu wniosku może również posłużyć przykładowo wypełnione wnioski:

- Wzór poprawnie wypełnionego wniosku na pierwsze dziecko

- Wzór poprawnie wypełnionego wniosku na drugie i kolejne dzieci

oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

Natomiast w przypadku, kiedy wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do sprawa finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

1) informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

2) informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek

3) informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:

 • datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
 • wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
 • okres na jaki zostało wydane orzeczenie.

 

WAŻNE

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Samodzielne dostarczenie niezbędnych dokumentów do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ułatwi pracę tut. Ośrodka i przyspieszy termin załatwienia sprawy oraz wypłaty świadczenia.

Szczegółowych  informacji  można również uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim pod numerami tel. 146865075, 146865073, 146829975

Równocześnie informujemy, iż Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiona została infolinia pod nr 600 100 990 za pośrednictwem której pracownicy Urzędu Wojewódzkiego będą udzielać osobom zainteresowanym i pracownikom samorządów gminnych, informacji z zakresu ustawy  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+”.

Szczegółowe informacje na stronach:

https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus/

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/