DODATEK OSŁONOWY NA ROK 2024r.

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie pieniężne i  przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Aby otrzymać dodatek należy:

1) spełnić kryterium dochodowe określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych:

- 2100,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

- 1500,00 zł / na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

(UWAGA! Bardzo ważne. Trzynastka i czternastka nie wchodzą do limitów 1500 zł  i 2100 zł.)

2) złożyć wniosek do końca kwietnia 2024 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim lub w formie elektronicznej (za pomocą platformy E-PUAP).

3) Dodatek osłonowy wynosi:

228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;

- 343,20 zł dla 2-3 osobowego;

- 486,20 zł dla 4-5 osobowego;

- 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego przyznawana jest w podwyższonej kwocie i wynosi:

- 286,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;

- 429,00 zł dla 2-3 osobowego;

- 607,75 zł dla 4-5 osobowego;

- 822,25 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

DODATKOWO INFORMUJEMY, IŻ W PRZYPADKU PRZYZNANIA PRAWA DO DODATKU OSŁONOWEGO NIE OTRZYMACIE PAŃSTWO DECYZJI W FORMIE TRADYCYJNEJ - PAPIEROWEJ.

INFORMACJE o przyznaniu dodatku osłonowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim przesyła  na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej (o ile został wskazany adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego).

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wnioskodawca ma możliwość otrzymania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka. Prosimy o wskazywanie we wnioskach adresu poczty elektronicznej co znacznie ułatwi komunikację w przypadku przyznania prawa do dodatku osłonowego.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim ul. Rynek 32 (wejście od strony kościoła) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, oraz w formie elektronicznej (za pomocą platformy E-PUAP).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 2024

Klauzula informacyjna RODO